ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน Smartfarming สินค้า

รับสมัครงานด่วน !! พนักงานฝ่ายผลิต 4 อัตรา

 คุณสมบัติทั่วไป
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- วุฒิการศึกษาไม่จํากัด
- อายุ 20 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทํางาน สามารถเริ่มงานได้ทันที

คลิ๊กดูรายละเอียด

เอกสารการขออนุญาตเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุญาตเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

คลิ๊กดาวโหลด ภาษาไทย 

Click English Version

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,053-873729

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูประกาศ

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดเศษผักเหลือทิ้งจากโรงแพ็คบรรจุผัก ผลไม้
วันที่ 18 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป และผู้สนใจทั่วไป 100 คน
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนับสนุนโดย : โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานคัดบรรจุผักสดและแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,084-4888305

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (จานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป - เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่ต่่ากว่า 24 ปีบริบูรณ์
- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์การท่างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ ได้
- สามารถออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ได้ (ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบสติ๊กเกอร์)
- สามารถซ่อมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ได้

*ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560

สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

คณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 54 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 54 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน การเลี้ยงหนอนแม่โจ้โปรตีนสูง การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จังหวัดชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.00 น.| คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จังหวัดชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.00 น.| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ทางคณะมาจากโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30-16.30 น. | บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ระดับ IFOAM การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน โดยผู้ฝึกอบรม มีผู้นำเกษตรกร พนักงาน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน บรรยายให้ความรู้
และพาศึกษาดูงาน โดยทีมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
 >>>>>>>>>>>>