ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน Smartfarming สินค้า

เอกสารกำหนดการอบรม ออฟชั่น คือ Smart Farm

โครงการฝึกอบรม Smart Farming และ Smart Organic Farming

โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้”

โครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ไบนารี

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ ห้องโครงการหลวง ฝ่ายสำนักงาน 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

คลิกรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

อบรม “การผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร”

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-17.00 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ออฟชั่น
“การผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร” 
ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี 4 อย่าง คือ 
1) โรงงานผลิตปุ๋ยหมักขนาดใหญ่ (ผลิตจากขยะอินทรีย์ชนิดแห้ง เช่นเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ขี้เลื่อย ) 
2) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ผลิตจากเศษผัก ผลไม้จากโรงงานตัดแต่งผลผลิตผักสดและแปรรูปอาหารกระป๋อง ) 
3) โรงเรือนกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน (ขยะสดจากบ้านเรือน และกากตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม) 
4) โรงเลี้ยงตัวหนอนแม่โจ้ (ขยะสดทุกประเภท)

ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ดูภาพเพิ่มเติม

โครงการการฝึกอบรม เรื่อง “ เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ”

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-17.00 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์  ” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มีจุประสงค์ 

1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคการเลี้ยงตัวหนอนแม่โจ้ ให้แก่เกษตรกรหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ 

2.เพื่อส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิด  ประโยชน์ และเพื่อลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์ ลดการซื้อลง

ณ ห้อง SE 202 อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

คณะ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00-16.30 น.| คณะ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน น้ำหมักปลา การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม

คณะ จาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน จำนวน 50 นาย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00-15.30 น.| คณะ จาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน จำนวน 50 นาย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม

คณะ จาก กลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ม.แม่โจ้แพร่ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30-16.00 น.| คณะ จาก กลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ม.แม่โจ้แพร่ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณไพบูลย์ โพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนฝ่ายการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>