โครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

*** คลิ๊กกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ ***

*** คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน***

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ ห้องโครงการหลวง ฝ่ายสำนักงาน 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

คลิกรายละเอียด

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (จำนวน 1 อัตรา) 
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 907 ไร่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
คุณสมบัติทั่วไป
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านการเกษตรทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยอินทรีย์ 
- มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงหนอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ 
2. ปฏิบัติงานด้านการทาปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยอินทรีย์ 
3. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ 
4. บรรยายให้ความรู้กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 
5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงงาน

ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดการสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)

9 มีนาคม 2561 รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)
ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน อบต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน อบต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะ จากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 30 คน

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น.| คณะ จากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 30 คน มาศึกษา การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน การเลี้ยงหนอนแม่โจ้โปรตีนสูง การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม และการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน และทีมงาน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 48 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 48 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะ จากกลุ่มสัมมนาชุมชนเอเชีย จากหลายประเทศโซนเอเชีย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-10.00 น.| คณะ จากกลุ่มสัมมนาชุมชนเอเชีย จากหลายประเทศโซนเอเชีย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมโรงปลูกพืช Smart Farming ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.สุลีรัก อารักษ์ธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>