เอกสารกำหนดการอบรม Smart Farm (2018-09-13)


โครงการฝึกอบรม Smart Farming และ Smart Organic Farming (2018-08-30)


โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้” (2018-05-15)


โครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ (2018-04-03)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (2018-03-29)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ ห้องโครงการหลวง ฝ่ายสำนักงาน 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

คลิกรายละเอียด


เปิดรับสมัครงาน (2018-02-23)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (จำนวน 1 อัตรา) 
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 907 ไร่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
คุณสมบัติทั่วไป
- เพศ ชาย 
- อายุ 22 - 35 ปี 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านการเกษตรทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยอินทรีย์ 
- มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงหนอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ 
2. ปฏิบัติงานด้านการทาปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยอินทรีย์ 
3. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ 
4. บรรยายให้ความรู้กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ 
5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงงาน

ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดการสมัคร