คณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (2017-10-26)

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.|คณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย ณ. สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่


คณะคุณพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (2017-10-19)

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00-12.00 น.| คณะคุณพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะกลุ่มที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงาน การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์และการเลี้ยงไส้เดือนดิน(2017-10-11)

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-15.00 น.| คณะกลุ่มที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงาน การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์และการเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษายุวเกษตรกรในระดับจังหวัด


คณะจากไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานด้าน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน และ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์(2017-10-10)

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00 น.| คณะจากไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานด้าน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน และ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ ไร่ชา“ฉุยฟง” เป็นผู้ผลิตชารายใหญ่อันดับต้นๆ ของ จ.เชียงราย ได้ปรับวิธีเพาะปลูกสู่เกษตรอินทรีย์ก่อประโยชน์สิ่งแวดล้อม


บริษัท เดอะสุขเฮ้าส์ ไทยแลนด์ ได้นำลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย จากสิงคโปร์ เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงาน (2017-10-06)

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00-12.00 น.| บริษัท เดอะสุขเฮ้าส์ ไทยแลนด์ ได้นำลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย จากสิงคโปร์ เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน และ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference ศึกษาดูงานด้าน การเลี้ยงไส้เดือนดิน และ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน(2017-10-06)

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30-11.00 น.| คณะผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference จำนวน 200 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ได้แบ่งกลุ่ม จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานด้าน การเลี้ยงไส้เดือนดิน และ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มูลนิธิเอคโค่เอเชีย ประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องการพัฒนาชุมชนและการเกษตรให้กับนักพัฒนาและเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย ได้จัดสัมมนาใหญ่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกๆสองปี ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 3-6 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น


คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference 2017(2017-10-03)

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 | คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6th Biennial ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference 2017 จำนวน 2 เรื่อง คือ Local BSF Larvae Production as a Pilot Plant for Chickens and Fishes Feed และ Using of Local Grey Earthworm groups to Improve Highland Soil Fertility ซึ่งผลงานได้ถูกรับเลือกให้เป็น Most Innovative Idea ในเรื่องของการออกแบบโรงเลี้ยงแมลง และโรงเลี้ยงหนอน BSF สำหรับกำจัดขยะอินทรีย์ทางการค้า เพื่อผลิตหนอนโปรตีนสูงสำหรับอาหารไก่และปลาอินทรีย์ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ที่ให้นโยบายด้านการใช้เทคนิควิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะอินทรีย รวมถึง สวทช.ภาคเหนือ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ขณะที่ค้นพบแมลง BSF ตัวนี้บินอยู่ในโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน และได้จัดตั้งงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงหนอน BSF ขึ้นด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเพือจัดการขยะอินทรีย์ช่วยไส้เดือนดินอีกทางหนึ่ง จวบจนปัจจุบันนี้ ทีมวิจัยศูนย์สามารถค้นหาเทคนิควิธีที่เหมาะสมและต่อยอดขยายสเกลให้สามารถเพาะเลี้ยงแมลงและหนอน BSF ได้อย่างครบทั้งวงจรในระดับเชิงการค้าที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนได้เป็นผลสำเร็จ


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จังหวัดเชียงราย


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา อบต.บ้านกลาง จังหวัดลำพูน(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | อบต บ้านกลาง จังหวัดลำพูน


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล นาเหลือง จังหวัดน่าน(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล นาเหลือง จังหวัดน่าน