คณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 54 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-01-26)

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 54 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน การเลี้ยงหนอนแม่โจ้โปรตีนสูง การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จังหวัดชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-01-26)

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.00 น.| คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จังหวัดชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-01-23)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-01-12)

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.00 น.| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ทางคณะมาจากโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน(2017-12-06)

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30-16.30 น. | บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ระดับ IFOAM การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน โดยผู้ฝึกอบรม มีผู้นำเกษตรกร พนักงาน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน บรรยายให้ความรู้
และพาศึกษาดูงาน โดยทีมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์" (2017-12-06)

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.30 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์" เพื่อถ่ายทอดและเผยแผ่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ฝึกอบรม มีบุคคลทั่วไปที่สนใจ เกษตรกร หน่วยงาน นักศึกษา จำนวน 60 คน มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ห้องประชุม Cosmology มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการ "เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดิน" และ ศึกษาดูงาน "ต้นแบบโรงเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์" โดย ทีมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสัมนา “สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ และวางแนวทางต่อยอดโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2561” (2017-12-01)

วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 |ทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสัมนา “สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ และวางแนวทางต่อยอดโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2561” โดย
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 เสวนา เรื่อง “การจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ ในพื้นที่ชุมชนเมือง และและโรงแปรรูป คัดบรรจุผลผลิตผักผลไม้” ได้เชิญผู้แทนจาก 12 หน่วยงานร่วมเสวนา
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสัมมนาการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อ สนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กล่าวถึงโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดย คุณขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาโครงการ
บรรยาย เรื่อง “แนวทางแก้ไขการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม” 
โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้ไส้เดือนดินจัดการขยะอินทรีย์” 
โดย นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้หนอนแม่โจ้จัดการขยะอินทรีย์” 
โดย ดร.สุลีรัก อารักษณ์ธรรม นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
และช่วงเย็น รับมอบหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แก่ หน่วยงานเป้าหมายทั้ง 14 แห่ง สำหรับใช้ต่อ ยอดและบริการวิชาการโครงการแก่ประชาชนในหน่วยงาน โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบแก่ผู้แทนจาก 14 เทศบาล และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 แห่ง
ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สำหรับห้องสมุดสีเขียว"(2017-11-21)

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30-15.00 น.| รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์สำหรับห้องสมุดสีเขียว" ในการจัดโครงการสัมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในเวลา 16.00 น. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้พาคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋อินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คณะทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนจากหลายประเทศจำนวน 14 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2017-11-13)

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-11.30 น.| คณะทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนจากหลายประเทศจำนวน 14 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ทางคณะผู้นำชุมชนแต่ละประเทศ มาศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป


|คณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2017-11-07)

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00-17.00 น.|คณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.สุลีรัก อารักษณ์ธรรม หัวหน้าส่วนงานวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


อ.ประภาส สุทธิอาคาร จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการรายย่อย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2017-11-07)

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.| อ.ประภาส สุทธิอาคาร จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการรายย่อย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน และ ดร.สุลีรัก อารักษณ์ธรรม หัวหน้าส่วนงานวิจัย ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา กรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2017-11-03)

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30-17.00 น.| ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา กรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ได้ให้การตอนรับและนำชมงานวิจัยและเทคโนโลยีในด้านต่างๆของศูนย์ อาทิ การเลี้ยงหนอนแม่โจ้โปรตีนสูงสำหรับไก่ชน ไก่ไข่ และปลา การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม การปลูกผักอินทรีย์ในระบบอัจฉริยะ สุขภัณฑ์คัดแยกปัสสาวะมนุษย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คณะ Excellency Mr.Yeshey Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปาไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวม 11 คนและผู้ฝึกระยะสั้นชาวภูฏานจำนวน 17 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (2017-11-01)

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30-17.00 น.| คณะ Excellency Mr.Yeshey Dorji รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปาไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวม 11 คนและผู้ฝึกระยะสั้นชาวภูฏานจำนวน 17 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (2017-10-26)

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.|คณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย ณ. สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่


คณะคุณพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (2017-10-19)

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00-12.00 น.| คณะคุณพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้