อบรม “การผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร”(2018-07-17)

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-17.00 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม
“การผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร” 
ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์
ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี 4 อย่าง คือ 
1) โรงงานผลิตปุ๋ยหมักขนาดใหญ่ (ผลิตจากขยะอินทรีย์ชนิดแห้ง เช่นเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ขี้เลื่อย ) 
2) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(ผลิตจากเศษผัก ผลไม้จากโรงงานตัดแต่งผลผลิตผักสดและแปรรูปอาหารกระป๋อง ) 
3) โรงเรือนกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน (ขยะสดจากบ้านเรือน และกากตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม) 
4) โรงเลี้ยงตัวหนอนแม่โจ้ (ขยะสดทุกประเภท)

ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ดูภาพเพิ่มเติม


โครงการการฝึกอบรม เรื่อง “ เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์ ”(2018-06-10)

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-17.00 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “ เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์  ” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มีจุประสงค์ 

1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคการเลี้ยงตัวหนอนแม่โจ้ ให้แก่เกษตรกรหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ 

2.เพื่อส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิด  ประโยชน์ และเพื่อลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์ ลดการซื้อลง

ณ ห้อง SE 202 อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 


คณะ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-06-07)

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00-16.30 น.| คณะ จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน น้ำหมักปลา การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม


คณะ จาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน จำนวน 50 นาย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-05-22)

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00-15.30 น.| คณะ จาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน จำนวน 50 นาย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม


คณะ จาก กลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ม.แม่โจ้แพร่ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (2018-05-09)

วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30-16.00 น.| คณะ จาก กลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ม.แม่โจ้แพร่ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณไพบูลย์ โพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนฝ่ายการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

ดูภาพเพิ่มเติม


คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-05-02)

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00-15.30 น.| คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูลมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม (2018-04-21)

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-16.00 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรม " การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ " มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลากหลายอาชีพ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มีจุดประสงค์ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน แก่ผู้สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า ต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม


รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)(2018-03-09)

9 มีนาคม 2561 รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)
ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม


คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน อบต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร (2018-02-22)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จาก โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน อบต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะ จากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 30 คน (2018-02-20)

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น.| คณะ จากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่จากทั่วประเทศ จำนวน 30 คน มาศึกษา การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน การเลี้ยงหนอนแม่โจ้โปรตีนสูง การคัดแยกอุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม และการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน และทีมงาน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 48 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-02-08)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 48 คน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณัฐวัฒน์ ดีกา หัวหน้าส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


คณะ จากกลุ่มสัมมนาชุมชนเอเชีย จากหลายประเทศโซนเอเชีย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน(2018-02-06)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00-10.00 น.| คณะ จากกลุ่มสัมมนาชุมชนเอเชีย จากหลายประเทศโซนเอเชีย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมโรงปลูกพืช Smart Farming ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.สุลีรัก อารักษ์ธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย


การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา(2017-02-01)

การออกพื้นที่ เพื่อปรึกษา หารือร่วมกับ ผู้นำองค์กร ท้องถิ่น 14 หน่วยงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อทำโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ | เทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา